KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Ayasofya’nın Bilinmeyen Büyük Önemi ve Bağımsız Türkiye

2 Comments

Ayasofya’nın Bilinmeyen Büyük Önemi ve Bağımsız Türkiye

Yazı sonundaki seminer videosunun seyredilmesini hararetle tavsiye ediyoruz.

500 sene boyunca cami olarak vazife gören Ayasofya’nın bu mukaddes vazifesine geri döndürülmesi ve Âlem-i İslâm’ın tamamını ve hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de (ibadet mahalli olması noktasında) memnun etmek yerine, bazılarınca “iki tarafı da memnun edecek ve ‘insanî ve medenî ve adil’ formüller” olarak zikredilen “müze tarzında ziyaretinin, ibadethane olarak kullanılmasıyla beraber olması veya kilise-cami birlikteliğinin düşünülmesi” meselesi hakkındaki kanaatimizi sizlerle paylaşacağız.

Ayrıca Ayasofya’nın herkesçe bilinmeyen veya (her nasılsa bilinse bile bazılarınca takdir edilemeyen) büyük önemini ve ifade ettiği manayı ele alacağız ve bunun bağımsız bir ülke olabilmemizle ne gibi bir ilgisi olduğunu ve eğer Ayasofya açılırsa, bu hadisenin bizlere ne anlatacağını ve neyi bildireceğini açıkça ortaya koyacağız. Bu çok önemli konuyu ele alan yazımızı, sosyal ve manevî bir sorumluluk olarak, mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırmanızı sizlerden istiyoruz. Şimdi başlıyoruz:

Öncelikle Ayasofya, fethin sembolüdür. İkinci olarak, Kâbe’nin putlardan temizlenmesi ve Ayasofya’nın “put”lardan temizlenmesi meseleleri birbirine çok benziyor. Bu nokta üzerinde durmamız gerekiyor. “Mekke’nin fethinde tevhid dini olan İslâmiyet ve peygamberimiz asla “iki tarafı da memnun edecek bir formül”e başvurmadı ve “Mekkeli müşrikler üzülürler, putları Kâbe’de kalmaya devam etsinler” demedi, putların hepsini acımadan ve taviz vermeden temizledi. (Hatta bunu mübarek elleri ve asasıyla yaptığını, asasının değdiği putların öne veya arkaya devrilerek birer birer parçalandığını tarih naklediyor.)

Bu tarihî hadiseden ilham alarak, tevhid dini olan İslâmiyet’in fetihle mâbede çevrilen bir mekânının Bediüzzaman’ın tabiriyle “puthane” mahiyetinde kullanılması ve bunun (güya) müze tarzında ziyaretinin, ibadethane olarak kullanılmasıyla beraber veya kilise-cami birlikteliği şeklinde olması, asla mâkul ve “iki tarafı da memnun edecek bir formül” olarak görülemez ve kabul edilemezdir.

Ayasofya “puthane” vasfından tamamen kurtarılarak ve “putlardan” temizlenerek fethin sembolü olan şekline, yani tamamen, mukaddes vazifesi olan camiye çevrilmelidir…

Put tabirinden kastımız, elbette o heykellere ve resimlere ibadet edilme vasfı değildir. İslâmiyet’te “hiç bir şeye ve kişiye hakikî tesir edici ve meded edici bir kuvvet ve kudsiyet atfetmeme” yani tevhid ilkesinin korunması meselesine atıftır.

Hem kimin malını kimden sakınacağız ve kimden çekineceğiz? İslâmiyet’in ve milletimizin şeref, haysiyet ve izzeti birilerini memnun etmekten daha mı önemsizdir?

Üstad Bediüzzaman’ın talebelerinden Selahaddin Çelebi, Ayasofya Camii ile ilgili hatırasını şöyle anlatmaktadır:

“Üstad’ı ziyaretimin birinde Ayasofya hakkında ki düşüncelerini sormuştum. ‘Keçeli, keçeli’ diye güldü. Sonra birden ciddileşerek ‘Ayasofya Hıristiyanlığın İslâmiyet ‘e devir ve tesliminin bir abidesidir. Bunun için kilise iken cami olmuştur. Elbette tekrar camiye çevrilecektir’ dedi.” (Necmeddin Şahiner, Son Şahitler 2.cilt, s.118)

Ayasofya’nın iki önemli gerekçeyle kilise-cami birlikteliğini (veya müze olarak kullanılmaya devam ederken ibadete açık olmasını) kabul edemeyiz:

Birisi tevhid akidesinin korunması. (Hristiyanlığa hakaret kastıyla değil, inancımız öyle gerektirdiği için ikisinin aynı anda beraber kabul edemeyiz. Üstad Bediüzzaman’ın Rus çarına karşı ayağa kalkmamasının hakaret değil, mukaddesatın gereği olması gibi.)

Diğer sebep de en az bunun kadar önemli. Hem fetih yadigârı olması, hem de müzeye çevrilmesinin İslâmiyet’e ihanetin ve dışa bağımlılığın (biatın) nişanesi olması ve bunun da uygulamalarıyla ve icraatleriyle din tahripçisi ve düşmanı olduğunu gösteren (ve elbette yurt dışında da böyle görülen) bir hükümet ve reisi tarafından yapılmasıdır. (Aslında kiliseye çevirme maksatları olduğu, fakat bunu gerçekleştiremedikleri de tarihçe nakledilenlerden. Ayrıca bu konuda “böyledir, değildir” şeklinde münazaralar da tamamen yersizdir. Çünkü aşağıda adresini de verdiğimiz ve Lozan’ın içyüzünü anlatan kaynak yazıda, Türk hükümeti tarafından yapılan icraatlerin yabancı devletler nezdinde nasıl algılandığı ve onlar açısından ne mana ifade ettiği ve ne tür taahhütler aldıkları kendi meclislerinde yüksek sesle ilan edilmiştir. Bu konuda tereddüdü olan lütfen biraz aşağıda tam metnini verdiğimiz yazıyı dikkatle okusun.)

İşte bu nedenlerle Ayasofya diğer mâbedlerle kıyas edilemez. Bunun böyle olduğu dış güçler tarafından çok iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir. Zaten tepkilerin esas sebebi de bu noktada gizlidir.

Esas itibarıyla Hristiyan dünyasının dindar kısmının Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilmesine sanıldığı kadar tepkisi olmayacaktır. Müze yerine Allah’a ibadet edilen bir mâbed olmasını onlar da tercih edeceklerdir. Fakat her nedense dışardakilerin bile takdir ettiği bu çok önemli ve Ayasofya’ya özel durumu içimizdekilerin bazıları göremiyor, takdir edemiyor! Acaip…

İslâmiyet’te o veya bu nedenle kimsenin mâbedine karışılmaz, hatta imkânları yoksa devlet eliyle bile yaptırılır. Hâlbuki burada (tekrar önemle vurguluyoruz) fethin sembolü olan bir yadigâr (yani emanet niteliğinde bir hâtıra) söz konusudur. Hem bu Ayasofya’yı öyle alelâde biri müzeye çevirmemiştir. Batılı devletlerin bu konudaki aşırı ve anlamsız hassasiyeti ve İslâmiyet’e zarar veren diğer uygulamalar birlikte düşünüldüğünde müzeye çevirme sebebinin de hümanistlik olsun diye olmadığı; İslâmiyet’e ihanet ve yabancı devletlere manevî rüşvet ve bağlılığın sembolü (biat) olarak müzeye çevrildiği açıkça hissedilmektedir. “Ayasofya’nın ifade ettiği mana başka” dememiz bundandır. (Halifeliğin kaldırılması da böyledir. Lozan Antlaşması’nın halifelik kaldırıldıktan sonra onaylanması da aynı paralelde bir göstergedir.)

Lozan Antlaşması’nın içyüzünün ve hakikî maksadının ne olduğunu, Emirdağ Lahikası 2. Cildin 26. Mektubu olarak neşredilen ve Büyük Doğu dergisinin yirmi dokuzuncu sayısında; “Lozan’ın İçyüzü” ismiyle yayınlanan makaleden okuyalım:

İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en mânidar sözünü söyledi. Dedi ki: “Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birliği etmiş olur ve Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de kendisine dilediğini veririz.”

Lozan’da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıtları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hıristiyan emellerinin Türkiye’yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki:

“Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden, yani an’ane-i İslâmiyetten kurtulmak hususunda besledikleri—yâni İsmet’in beslediği—azmin, inkâr edilmez delilidir.”

Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurah-hasının, yâni İsmet’in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat’î azimle ne kasdettiğini ve bunu hangi maksat altında İslâmiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lâzımdır.

Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal’e bildirmek zorunda olduğu için, memleke-te dönüyor; kendisini Haydarpaşa’dan Ankara’ya götüren tren ve devlet reisini (Mustafa Kemal) İzmir’den Ankara’ya götüren trenle Eskişehir’de buluşuyor. Bir arada ve baş başa seyahat… Sonra Ankara gizli meclis toplantıları… Fakat esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: “Din öldürülecektir.”

Lozan Konferansının ikinci safhası: “… Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile herşey yapılacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) bundan böyle, bu millette, İslâmiyeti katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salip kumandanlarından, dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de, hudut içi ve millî irade yaftası altında çalışacağı şüpheden varestedir.”

Nihaî Vesika

Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarasında, “Türklerin istiklâlini niçin tanıdınız?” diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon’un verdiği cevap:

“İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları, mâneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet’in verdikleri karar, Türk milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.”

Artık bunun üzerine herşey ap açık anlaşılıyor, değil mi?

Gizli anlaşmanın entrikası

Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun’î istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile, Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum’dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türkün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani, masonluk hasebiyle Kur’ân’ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş plânının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

“Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum.”

Aynı Hayim Naum Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet’i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş. Ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mâni kalmamıştır.

Hayim Naum o sırada Ankara’ya kadar da uzanarak plânın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde—yani Mustafa Kemal yanında—emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki, bu tesir, mahut mevzuda Hayim Naum’dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türkü içinden vurmanın plânını gerçekleş-tirmek için her unsur tamamlanmıştır.

İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı Ahmediyeye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmi beş seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

Şimdi Ayasofya’nın açılmasının zorluğu da şundandır: Prangalarını kopartıp atamayan bir Türkiye bunu açamaz. Ne zaman ki Ayasofya açılır, artık yabancı esaretinden de kurtulmuş, bağımsız bir Türkiye olduğumuz anlaşılır. Elbette Ayasofya’nın açılması musibetlere mani olup, açan hükümete kuvvet olur. Fakat esas mana şudur: Ayasofya açılınca hürriyetimize kavuşmayacağız, artık bağımsız olduğumuzun nişanesi olarak onu açacağız. Çünkü bu bağımsızlığı elde etmeden açtırmazlar ve buna asla izin vermezler. Fakat izin verilmediği halde açılırsa da bu bir meydan okuma ve yıllardır bizi her tarafımızdan bağlayan zincirlerin kopartılıp atılması ve “Biz artık sizi dinlemiyoruz ve takmıyoruz!” anlamına gelir ve bu da elbette buna cesaret eden hükümete 10 kat kuvvet kazandıracak bir teşebbüs olur. Çünkü Âlem-i İslam’ın ve âlem-i mananın desteğini ve manevî kuvvetini arkasına almış olur.

Ayasofya açıldığında artık birilerinin sözüyle hareket etmeyen bir Türkiye’nin varlığını da bilecek ve anlayacağız. Bazılarının böyle büyük bir mana ile uzaktan yakından ne alakası ne de bundan haberi yok! Böylelerine mi düşmüş Ayasofya’yı konuşmak. Önce o mâbedin önemini öğrensinler, sonra gelip söz söylesinler. Sanki başka toprakların insanları gibi, tüm peygamberlerin ümmetlerini sakındırdıkları dehşetli bir fitne bu milletin üstünden geçmemiş ve hâlen de devam etmiyor gibi konuşmasınlar. Hiçbir şeyden haberi olmayanlar bir tarafa… Haberdar olanlara ne oluyorsa?

Ayasofya’ya yapılan, aşağıda sıralanan ve ders kitaplarında hâlen iftiharla bahsedilen icraatlerin ayrılmaz bir parçasıdır, hatta en önemli sembollerindendir. Fakat “ben zaten bu yapılanları hiç umursamıyorum, derdim de değil” diyorsanız zaten size söylenecek hiç bir şey yok…

Ancak bu icraatlerin halen resmî olarak savunulması ve sahiplenilmesi ve her vatandaşımıza çok güzel, gerekli, doğru uygulamalar olarak takdim ve telkin edilmesi, bu icraatlerin “gerçekliklerinde şüphe bırakmayan ve inkâr edilemez yaşanmış olaylar” olduğunu kesinlikle onaylıyor ve işte tam da bu durum, ifade ettiklerimizin (hatta başka hiçbir delile ihtiyaç bırakmayacak kadar) kuvvetli bir delili haline getiriyor.

“İşte Lozan’da şöyle sözler verilmiş, İstanbul savaşmadan bize teslim edilmiş vs.” gibi kuvvetli görülmeyebilecek ve itibar görmeyebilecek argümanlar yerine, yapılan icraatlerin bizzat kendileri, söz konusu iddialara başlı başına bir delil teşkil ediyor. Aslında burada sorun, yapılan uygulamaları doğru ve güzel işler olarak görülmesidir! Yani siz Lozan’da halifeliğin kaldırılması karşılığında sahte bir istiklalin anlaşmalı olarak bize verildiğini ispat bile etseniz, muhatabınız halifeliği gayet gereksiz ve zararlı bir kurum olarak görüyorsa size diyebilir ki: “E ne güzel işte, adamları kandırmışlar, millete güzel bir hizmet edip hem gereksiz bir kurumu kaldırmışlar, hem de bunun karşılığında bağımsızlığımızı almışlar. Helal olsun! Çok kurnazca!”

Evet, esas mesele bu icraatlerin ne derece çirkin, gereksiz ve millete karşı yapılan bir hainlik manasına gelen yanlış uygulamalar olduğunu göstermektedir. Gerisi çok da önemli değildir. Şimdi bakalım bu gururla anlatılan inkılaplar ne kadar güzel ve gerekli işlermiş? Sıralayacağımız icraatlerin tamamı asla inkâr edilemeyecek gerçek vakıalar olup, mesele sadece bu uygulamaları nasıl algıladığınızdadır. İşte buyrun. Bunları bir de bizden dinleyin:

“1000 yıllık kültür ve medeniyet birikimimizi ifade eden Kur’ân hattının kaldırılması ve yasaklanması, Kur’ân öğreniminin, din eğitiminin ve dinî mahiyette kitap basımının yasaklanması, dinen küfür âlameti olarak görülen ve takılmasının caiz olmadığına tüm İslam âlimlerinin hükmettikleri ve takılmasında hiçbir fayda bulunmayan şapkanın müslüman halka zorla ve cezaî müeyyide getirilerek toplumun tüm kesimlerinde mecbur kılınması, İslamî kıyafetin özellikle kamu kurumlarında kesin olarak yasaklanması, İslam âlemini bir arada tutan manevî bir bağ olan hilafetin kaldırılması, ezanın aslî halinin okunmasının yasaklanarak, Türkçe şekliyle okunmasının mecbur hale getirilmesi ve Arapça okuyanların şiddetle cezalandırılması, 1400 yıllık İslam hukuku birikiminin tamamen terk edilerek batı hukukunun toplumsal, dinî ve kültürel farklılıklarımız hesaba katılmadan aynen kopyalanarak alınması, medrese, tekke ve zaviyelerin zamanın gerisinde kalmış veya kötüye kullanılmış yönleri varsa, bunların tespit edilerek ıslah edilmeleri yerine toptan kaldırılmaları ve açılmalarının yasaklanması” gibi uygulamaların, İslamî hassasiyete sahip ciddî dindar olanlarca kabul ve tasvib edilmemesi, fikren ve ilmen red edilmesi fikir ve vicdan hürriyetinin tabiî bir neticesidir, en temel insan hakkıdır. Biz de kabul etmiyoruz ve tamamen yanlış ve İslâmiyet’e büyük zararlar vermiş uygulamalar olarak görüyoruz.

Diğer taraftan bir insan, bu türden icraatlerin hiçbirinde bir terslik hissetmiyor ve rahatsızlık duymuyorsa, böyle düşünen ve hisseden bir insan için zaten ortaya koyulacak ve üzerine konuşulacak bir mesele yoktur.

Kimliksiz, şahsiyetsiz, haysiyetsiz, hamiyetsiz, salabetsiz müslüman olmaz. Bunlar ayrı, meseleye çok yönlü bakmak, esnek düşünmek, mutaassıp olmamak, hoşgörülü, müdakkik olmak vs. apayrı.

Tarihten kopartılmış bir gözle hal-i hazırdaki hadiseye bakarsanız çok aldanır ve aldatırsınız. Anlaşılan sizin bir parça cumhuriyetin ilk yıllarındaki icraatleri kimin, neden, kimlerle ve nasıl yaptığının bilgisini öğrenmeye veya iyice bir hatırlamaya ihtiyacınız var!

Bu noktada size, ciddiyetle okumanızı tavsiye ettiğimiz çok önemli bir küçük kitap çalışmasını kaynak olarak vereceğiz. Âlem-i İslâm’ın Üstadı ve manevî rehberi Bediüzzaman Said Nursi’nin siyasete ve hükümet icraatlerine temas eden fikirlerinin ve M. Kemal hakkındaki kanaatlerinin çok farklı bir yaklaşımla ve entellektüel bir bakış açısıyla ele alındığı ve ahirzaman insanı olan bizleri, varlığından ve gerçek mahiyetlerinden haberdar olmamız gereken en önemli şahsiyetlerle tanıştıran ve zengin içeriğiyle hacminden çok daha fazlasını sunan bu çalışmaya aşağıdaki kitap ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Türkçe, İngilizce, metin ve görsel/interaktif versiyonları ve seminer videoları mevcuttur.)

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur (Yeni Tarihçe)

Tüm bunlara rağmen “Ben biliyorum fakat farklı düşünüyorum! Ayasofya’nın cami olarak açılması bağnazlıktır!” diyorsanız size şu sözü söylemekten hiç çekinmeyiz:

Ayasofya’nın feci halini eğer gördüyseniz ve vicdanınız buna müsaade ediyorsa İslamî hamiyet duygunuzu iyi bir kontrol edin. Çünkü ondan eser kalmamış olabilir sizde…..

“Ayasofya’nın Bilinmeyen Büyük Önemi ve Bağımsız Türkiye” Seminer Videosu

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

2 thoughts on “Ayasofya’nın Bilinmeyen Büyük Önemi ve Bağımsız Türkiye

  1. Pingback: Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesi ve Bağımsız (Meclis Komisyonu’na Verilen Dilekçeyi İmzalayın!) | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  2. Pingback: GÖRSEL/İNTERAKTİF YAZILAR (SEMİNER VİDEOLARI EKLİ) | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.