KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Yorum bırakın

REHEARSAL SCENE (New Perspectives from the Treatise of Resurrection)

PROVA SAHNESİ (İngilizce Metin Kitap – 10.Söz-Haşir Risalesi İzahı)
Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî hayatın Varlığının İspatı
 
Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı
 
(İngilizce takdim metni, Türkçe takdimin altındadır)
 
REHEARSAL SCENE (Evidence for Eternal Life)
– New Perspectives from the Treatise of Resurrection –
 
Journeys of Discovery Risale-i Nur (The Treatise of Light) Training Program
 
Daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir şekilde ebedî hayatın gerçekliğini hissetmek için..
 
Âhiretin varlığını kesin olarak ispatlayan Risale-i Nur’un Onuncu Söz’ünü daha önce hiç anlamadığınız kadar bambaşka bir düzeyde anlamak, zevk etmek ve muazzam bir manevî hazla keyifle okumak için….

Okumaya devam et

Reklamlar


Yorum bırakın

Risale-i Nur Hizmet Tarzının Aynen Korunması ve Devam Ettirilmesinden Ne Anlamalıyız?

Risale-i Nur Hizmet Tarzının Aynen Korunması ve Devam Ettirilmesinden Ne Anlamalıyız?

Bir ağacın kendi tatlı, leziz meyvesini inkâr etmesinin yakışık almayacağı hakikatini aklınızda tutmanızı rica ederek soruyoruz: Üstad Bediüzzaman’ın hizmet tarzını aynen korumak ve devam ettirmekten ne anlıyorsunuz? Elbette ezberci bir şekilde sadece nakletmek, içindeki hakikatlerin hayat bulması manasına gelmeyeceği açıktır. O yazılanların ne türden tatlı, leziz meyveleri netice vermesi için (ne gibi bir işe yaraması için) kaleme alındığını sormamız gerekmez mi?

Velev ki hissederek ve anlaşılarak okunuyor olsun.. E bu durumda da, okunup anlaşılanların sinede ve zihinde saklı ve hapis kalması ve hiçbir meyve vermemesi, gelişmemesi, sözlü ve yazılı olarak ifade edilmemesi, arttırılmaması, geliştirilmemesi, onlar üzerinden yeni şeyler üretilmemesi ve dahi böyle bir şey vaki olursa da manasız bir şekilde karşı çıkılması ve sahipsiz bırakılması daha da vahim ve üzücü değil midir?

Sadece şeklen korumak bizce sadakati, yani içten bağlılığı ifade etmemektedir, hatta bazen tam tersi manaya gelebilecegine kanaatimiz var. Çünkü sahip çıkıldığı iddiasında bulunulan hakikatlerin ifade ettiği mana ve ruh, mevcut şeklin elbisesini değiştirmeyi gerektiriyorsa, bunu yapmamak o manaya sadakatsizlik olmayacak mıdır?

(Bilenlerce malumdur ki, sadeleştirmeyi uygun görmüyoruz. Kastettiğimiz Risale-i Nur hizmet tarzının ruhuna uygun yeni takdim, ilan ve tanıtım araçları ve eserler üzerinde yapılacak ilmî çalışmalardır.)

İnsanların bu hakikatlerden haberdar olup, onları talep etmelerini temin etmenin vesilelerini araştırmak ve bu yönde gayret sarfetmek çok başkadır; popülerlik kaygısıyla çok sayıda insana hitap etmeye kendini mecbur hissedip, hiçbir prensip gözetmemek ve hakikatin haysiyetini incitmek daha başkadır.

Hakikati insanların keyfine tabi etmeden ve hakikatten taviz vermeden, keyfiyeti ve ihlası esas alarak daha tesirli hizmet etmenin yöntemlerini aramak, bulmak ve kullanmak çabası içinde, sürekli bir iyileştirme ve geliştirme faaliyeti içinde olmak, vazifemizin alanı içindedir ve şahsî sorumluluğumuzdur.

Neticelere kanaat etmek ise, ancak elimizden geleni yaptıktan sonra kader ve takdir-i ilahi noktasında nazar edilecek ve söz konusu olabilecek bir şeydir. Yoksa irademiz ve sorumluluğumuz dâhilindeki işlerde hareketsiz kalmak ya tembelliktir veya umursamazlıktır.

Emirdağ Lahikası’nda geçen şu ifadeler ise oldukça dikkat çekicidir ve yaklaşımımızı teyit etmektedir: “İhlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz.”

Tavr-ı esasiyi bozmayacak, ruh-u aslîyi renciye etmeyecek yeni takdim ve ilan yöntemleri, kuvvetli bir hizmet aracı olarak kullanılmalıdır.

Görsel destekli ve izahlı dersler gibi… İnternet siteleri ve video kanalları gibi… İzah ve şerh çalışmaları gibi… Eserler içindeki iman hakikatlerini eğitim programı müfredatına dönüştürmek gibi… Eserler üzerinde yapılacak akademik çalışmalar gibi…

Yani işin ruhuna uygun her çeşit teknolojik aracı kullanmak ve eserler üzerinden akademik çalışmalar gerçekleştirmek gerekiyor… Bu tür araçlar ve ilmî faaliyetler, Risale-i Nur’un elinde tesirli bir elmas kılıçtır.

Zaten “tüm dünyaya ders dinlettirmek manası ise, onun hakikati sonra çıkacak” müjdesi bugünler için söylenmiş olmalı….

Bu türden faaliyetler, hizmet tarzının değiştirilmesi değil, tarzının korunarak dairesinin genişletilmesi ve yeni ve modern araçların hizmette kullanılması olarak anlaşılmalıdır.

Mesela teksir makinesinin Üstad tarafından “1000 kalemli bir nur talebesi” olarak nitelendirilmesi çok manidardır ve meselemizi kuvvetli bir biçimde teyit eder.

Yenilikçi hizmet tarzı, 1400 senelik İslamî ilim kültür geleneğinin peygamber ve sahabeden miras alınmış değişmez çizgisidir.

Peygamberimizin zamanında mescide kandil getirerek aydınlatan sahabiye olan duasını hatırlayınız lütfen. Allah Resulü (Sallallahü Aleyhi Vesellem) mescide teşrif buyurdukları zaman, mescidin pırıl pırıl parladığını görünce “Bu işi kim yaptı?” buyurdular. Ashab-ı kiram: “Temimüd-Dari yaptı ya Rasulallah”dediler. Bunun üzerine Allah Resulü (Sallallahü Aleyhi Vesellem): “Sen İslam’ı (mescidimizi) aydınlattın, Allah’ta seni dünya ve ahirette nurlandırsın” buyurdular.

Bundan niye bahsettik? Çünkü Üstad zamanında yoktu diye her yeniliğe karşı çıkmak, asla İslam’ın ruhuyla bağdaşmaz da o yüzden.

Bununla alakalı şu çok önemli temel yazımıza lütfen başvurunuz:

Hiç “İslamiyet ve İlme Sadakat”; “Risale-i Nur’a İhanet” Olur mu?

https://risaleinuregitimprogrami.com/2017/08/22/hic-islamiyet-ve-ilme-sadakat-risale-i-nura-ihanet-olur-mu/

Risale-i Nur’un daha iyi anlaşılmasına, toplumun bütün kademelerine mal edilmesine ve tesir sahasının genişletilmesine hizmet edecek çalışmalar, samimiyetle teşvik edilmeli, ciddiyetle sahip çıkılmalıdır diye düşünüyoruz. Bu alanda yapılacak çalışmalar, hakikatte o çalışmayı ortaya koyanların olmayacaktır.

Nasıl ki Üstad Bediüzzaman (R.A.) eserlerinin Kur’an’ın malı ve meali, manası olduğunu samimiyetle itiraf eder ve ehl-i imana bu yönüyle sahip çıkmaya davet eder. Bizim de inancımız, böyle çalışmaların Risale-i Nur’un malı ve manası olduğudur. Çünkü Risale-i Nur’daki hakikatleri tasdik eden, ispatlayan, ona kuvvet ve revaç verecek bir mahiyette olacaklardır. Şahısların ve şahsî kabiliyetlerin çok ötesinde bir anlam ve kıymet taşıdığına ve o kıymetin sahiplenmeye ve destek vermeye değer olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle Risale-i Nur’a gönül vermiş insanların, (eksiğiyle-kusuruyla ortaya koyulmuş) bu tarz çalışmalara Risale-i Nur’un (dolayısıyla imanın ve Kur’ân’ın) hakikatleri olduklarından, kendi malları gibi sahip çıkmamaları için hiç bir neden yoktur diye düşünüyoruz.

Hususî Bir Not:

Risale-i Nur hizmetinin merkezi ve asıl hizmet, dershane sistemi içinde hayatını Nur’a vakfetmiş vakıflar nezdinde yapılan talim ve tedristir. Bizim yaptığımız ise bu hizmetlere destek vermek, tanıtmak ve insanları oraya doğru yönlendirmektir. Kitap çalışmalarımız ise bağımsız bir kitap değil, ancak Risale-i Nur’u okutmak ve tanıtmak için kaleme alınmış ve asıl metni içinde bulunduran yazıya dökülmüş izahlı ders notlarıdır.

Hizmetin merkezinde bulunan ve çekirdek hizmeti ifa eden kardeşlerimiz bahsettiğimiz türden usulü dairesinde yapılan faaliyetlere memnun olmalı, onlara sahip çıkmalı, manen ve maddeten destek vermelidirler.

Çünkü hiç bir ağacın kendi meyvesini inkâr etmesi yakışık almaz… Yeter ki meyve çürük olmasın… Onu da göz görür, basiret, insaf ve vicdan anlar… Anlamalı…


Yorum bırakın

Risale-i Nur İçin Yenilikçi ve Tefekkür Akışını Kesmeyen Bir Sözlük Projesi

Yenilikçi ve Tefekkür Akışını Kesmeyen -kesintiyi minimuma indiren- Kullanıcı Odaklı İnteraktif Bir Sözlük Projesi

“Bir gün Üstadımızın huzuruna, Ankara’dan Atıf Ural’la talebeler geldiler. Üstadımızdan sual ettiler ki, gençlerin Risale-i Nur’u iyi anlamaları için sayfa altlarına kelime anlamlarını, lügatlarını yazsak olur mu diye sordular.”

“Hz. Üstad; ‘Risale-i Nur, yüksek marifet-i İlahiye dersi veriyor. Risale-i Nur tahkiki, tefekküri iman dersleri verdiği için o anda okurken bilemediği kelimeyi öğrenmek için sayfanın altına bakarsa huzuru bozulur, manayı dağıtır, istifade edemez. Tekrar baştan da alınmaz. Feyiz alamaz. İzin vermiyorum..Tefekküri iman derslerinin feyzine ve istifadesine mani olur. Onun için izin vermiyorum’ dedi.”

Temel yaklaşımımız şu: Kitap arkası sözlüğü Ahmet Feyzi ağabeye yaptırıp tebrik ettiği malum olan Üstad’ımızın nakledilen hatırada sayfa altı sözlüğü onaylamama gerekçeleri, hikmetleri ve mevcut mahsurlar ortadan kaldırılır veya kabul edilebilir şekilde minimuma indirilebilirse ve bu konuda ciddî bir ihtiyaç ve zaruret mevcutsa elbette geliştirilen yeni yöntemin kabul edilmemesi ve en azından bazı küçük hacimli kitaplarda kullanılmaması için haklı bir gerekçe kalmayacaktır.

Şimdi bakınız gelişen teknolojinin yardımıyla bu konuda ara bir çözüm nasıl geliştirebiliriz düşüncesi ile üretilen alternatif çözümümüzü takdim edeceğiz:

Önemli Bir Not: Bilgisayarın olmadığı dönemde böyle bir sözlük hazırlamak imkânsızdır. Çünkü manası verilecek bir kavramın ilk nerede geçtiğinin ve daha önce manasının dipnotta yer alıp almadığının tüm metin taranarak defalarca kontrolü yapılarak, doğru yerlerine yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Bu da ancak Word gibi bir kelime işlemci programın Arama-Bulma fonksiyonu kullanılarak sağlanabilmektedir. Dolayısıyla şimdiki imkanlarla bile inanılmaz derece zahmetli ve çok uğraştırıcı bir çabadır. Fakat faydasının dezavantajına çok büyük bir oranla galip gelmesi en üstün yönüdür. Zaten çalışmamızın daha geliştirilmiş halini, internet ortamında Envar Neşriyat Risale-i Nur okuma programlarında görmekteyiz. Bu programlarda dokunduğunuz kelimenin manası açılmaktadır. İşte biz de gerek internet gerek basılı kitap ortamında kullanılabilecek ve Üstadımızın bahsettiği mahsurları minimuma indiren tarzda yeni bir sözlük tarzı geliştirdik.

Ayrıca biz bu tarz bir sözlük çalışmasını gerek inşa edilmesindeki aşırı zorluk, gerek kitap hacmi büyüdükçe etkinliğini kaybetmesi sebebiyle özellikle ve daha ziyade küçük hacimli risaleler için veya içinde asıl metnin 150-200 sayfadan fazla yer işgal etmediği izah çalışmaları için tavsiye ediyor ve uygun görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir sözlük çalışmasına karşı çıkmak için hiçbir haklı gerekçe kalmamaktadır.

(Büyük hacimli kitaplar için de aynı sistemi uygulamak elbette imkânsız değildir. Ancak örneğin 800 sayfalık bir kitabın başındaki bir dipnotta tek sefere mahsus manası verilecek bir kelime veya kavramın ilerleyen bölümlerde bir daha hiç geçmemesi, çalışmanın etkinliğini azaltan ve kitap hacminin büyüklüğü sebebiyle böyle bir çalışmanın yapılmasını zorlaştıran bir durumdur. Çünkü tasavvur ederseniz kitabın ilerleyen bölümleri âdeta sayfa altlarında hiç kelime karşılığı verilmeyen veya çok nadiren verilen bir şekil alacaktır. Kitabın başında bu kelime ve kavramı öğrenememiş veya unutmuş biri için kitap arkasındaki sözlüğe bakma ihtiyacı daha çok olacaktır. Veya direk olarak kitabın sonlarındaki bir bölümü müstakil olarak okumak isteyen biri için çalışma çok yardımcı olamayacaktır. Fakat büyük hacimli kitaplar için söz konusu olan tüm bu dezavantajlara rağmen, yine de kitabın tamamen sözlüksüz olmasına nispeten daha işlevsel olacağının da göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.)

Kullanıcı Odaklı İnteraktif/Organik Dipnotlar ve Kavramlar Sözlüğü

Aşağıda bahsettiğimiz tarzdaki “Dipnotlar ve Kavramlar Sözlüğü”, internet üzerinden ücretsiz olarak yayımlanan kitap çalışmamız “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”nda  ilk kez kullanılmıştır.

* Genel olarak bir kelime ve kavramın izahı, bir sefere mahsus olarak dipnotlarda yapılmıştır ve daha sonraki tekrarlarında ise, kitabın arkasında yer alan “Kavramlar Sözlüğü”ne alınmıştır.

* Dipnotlarda kelime ve kavramların sözlük karşılıkları, eserde kullanılan manası esas alınarak verilmiş; fakat bununla da yetinilmeyerek, zaman zaman eserde kastedilen mana ve kelimenin diğer kullanım şekilleri detaylı biçimde açıklanmış olup, eser metnini okuma anında aktarılması gerekli görülen izahlara ise, izah metni beklenmeksizin eser metni içinde dipnot veya ara not olarak yer verilmiştir.

* Bu tür çalışmalarda kullanılan dipnot, sözlük ve kavram açıklamalarının kaçınılmaz dezavantajı olan “okuyucunun tefekkür (düşünce) akışını bozucu ve kitap hacmini aşırı arttıran” özelliklerinin minimum düzeye indirilmesi için geliştirilen bu yöntemde, tamamen okuyucu için kişiselleştirilmiş ve bu kitaba özel olarak nakış nakış işlenerek hazırlanan, organik ve interaktif bir sözlük çalışması yapılmıştır.

* Dipnotlarda yer verilecek kelime ve kavramların seçimi, (bu yöntemde eser metninde geçen tüm bilinmeyen kelimelere yer verilmemektedir) “kelime veya kavramın asıl metni anlamaktaki kritik önemi, kelimenin Risale-i Nur’un genelinde ne kadar çok geçtiği ve ne kadar önemli bir kavram olduğu” kriterleri birlikte düşünülerek yapılmaya çalışılmıştır.

* Kullanılan bu yöntemde, dipnotlarda makûl sayıda (genel olarak 5-10 taneyi geçmeyen sayıda) kelime adedi bulunduğundan, minimuma indirilmiş bir arama süresi ile aranan kelimeleri hemen bulabilme imkânı verilerek, tefekkür akışının kesintisinin minimum düzeye inmesine çalışıldı.

* Ayrıca bilinmeyen kelimelerin manalarına, dipnotta (çoğunlukla) bir sefere mahsus olarak yer verilmesiyle, okuyucunun kelime ve kavramları öğrenmeye ihtiyaç hissetmesi ve kelimelerin manalarını hatırlamaya çaba sarf etmesi, böylece sözlüğe bakma sıklığının azaltılması hedeflendi.

“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” kitap çalışmamıza ulaşabileceğiniz internet sayfası:

https://risaleinuregitimprogrami.com/kitap-calismalari


Yorum bırakın

Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı

(Kitabımıza ulaşabileceğiniz adresler takdimin hemen altındadır.)

KİTAP TAKDİMİ:

KÂİNATIN SIRRINI KEŞFEDEN KİTAPLARLA TANIŞIN!

Bu kitapta büyük bir hakikati arama ve bulma macerasına davetlisiniz. Hayalî ve zihinsel bir keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ediyoruz. Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var:

Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu… Okumaya devam et


Yorum bırakın

Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)

 Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)

(An imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology)

Yaratıcının Akademik İspatı (Tabiat Risalesi Açılımları (İngilizce Görsel İnteraktif Kitap)

(İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu)

Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı.

Okumaya devam et


Yorum bırakın

Academic Proof of the Creator (New Perspectives from the Treatise of Nature)

 Academic Proof of the Creator (New Perspectives from the Treatise of Nature)

(An imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology)

Yaratıcının Akademik İspatı (Tabiat Risalesi Açılımları İngilizce Metin Kitap)

(İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu)

Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı.

Okumaya devam et


Yorum bırakın

“KADER VE İRADENİN HAKIKATİ-2” VE EĞİTİM PROGRAMI FİNALİ SEMİNER VİDEOLARI

“KADER VE İRADENİN HAKIKATİ-2” VE EĞİTİM PROGRAMI FİNALİ SEMİNER VİDEOLARI
 
(Kadere İman Esasının İspatı-Kader Risalesi İzahı)

Eğitim programımızın ikinci ana bölümünün 6.Hakikati olan ve “Kader ve İradenin Hakikati” isimli bu bölümünde, kader ve irade meselesinin (ve Kader Risalesi’nin), daha önce hiçbir yerde rastlanmamış anlaşılırlıkta yapılan izahına ve final dersimize buyrun! Sunumumuz ve eğitim programımız, bu son dersle tamamlanıyor.

Okumaya devam et